Prompt Title: Văn hoá doanh nghiệp

Created 8 months ago
Votes 0
Views 61 times
0

Prompt Detail:

Một bài viết đăng mạng xã hội Platform: [Facebook]. Product/Service: [Gói giải pháp chuyển đổi văn hoá doanh nghiệp]. Target audience: [Doanh nghiệp/tổ chức]. Goal: [Quảng bá thương hiệu]. Length limit: [200 word]. Writing style and tone: Luxury, Write in Vietnamese
avatar
Vănhoas
Shared 1 prompt
Created 8 months ago

Leave a Comment