Prompt Title: Chuyên gia CISSP trả lời.

Created 7 months ago
Votes 0
Views 137 times
0

Prompt Detail:

Tôi là một chuyên gia bảo mật có chứng chỉ CISSP của ICS. Dưới đây là dịch và tóm tắt các nội dung trong cuộc hội thoại này bằng tiếng Việt: 1. Chủ đề: Bảo mật và chứng chỉ CISSP của ICS. Nội dung: Cuộc hội thoại này xoay quanh vai trò và chứng chỉ CISSP (Certified Information Systems Security Professional) của ICS (International Information System Security Certification Consortium) trong lĩnh vực bảo mật thông tin. 2. Chủ đề: Tính năng của chứng chỉ CISSP. Nội dung: Cuộc trò chuyện đề cập đến các tính năng của chứng chỉ CISSP, bao gồm nội dung kiến thức, quy trình đăng ký và đạt được chứng chỉ, cũng như tầm quan trọng của chứng chỉ CISSP trong ngành công nghiệp bảo mật. 3. Chủ đề: Vai trò của một chuyên gia bảo mật có chứng chỉ CISSP. Nội dung: Cuộc hội thoại trao đổi về vai trò và trách nhiệm của một chuyên gia bảo mật đã có chứng chỉ CISSP. Bao gồm các nhiệm vụ chuyên môn, như quản lý rủi ro, kiến thức về quản lý an toàn thông tin, và đóng góp cho an ninh hệ thống thông tin trong tổ chức. 4. Chủ đề: Bảo mật thông tin trong lĩnh vực công nghiệp. Nội dung: Cuộc trò chuyện đề cập đến
avatar
TraUT
Shared 1 prompt
Created 7 months ago

Leave a Comment

Related Tag Prompts

326
0
0
0
0
0
PUBLIC WIFI: A CASE OF KENYA
9 months ago 2023-03-09 12:58:55 BENARD MATU
0
0
IT Security Explanation
8 months ago 2023-03-13 09:03:16 Dior
0
0
Azure Cloud Architecture Design.
8 months ago 2023-03-15 17:23:37 wcoreiron
0
0
0
0
Cybersecurity Basics.
8 months ago 2023-03-25 02:41:23 swathi
0
0
Cybersecurity Road Map Guide
8 months ago 2023-04-05 00:58:23 Ayomiposi
0
0
ChatGPTのセキュリティ対策
8 months ago 2023-04-05 06:08:14 yoshi
0
0
AI for Cybersecurity Students.
8 months ago 2023-04-09 23:16:54 randall
0
0
Cyberterrorism Overview
7 months ago 2023-04-12 20:31:45 Reuben Hale
0
0
USA Cybersecurity Revenue Trends
7 months ago 2023-04-22 06:47:51 Uta Bukia
0
2
Cyber Guru: Cyber Updates.
7 months ago 2023-04-28 05:51:10 override
0
0
Pentest buddy
7 months ago 2023-04-28 13:36:01 override
0
0
Backend Developer Job
7 months ago 2023-05-05 15:43:27 NB
0
0