Prompt Title: Change Class to overflow-hidden

Created 1 year ago
Votes 0
Views 167 times
0

Prompt Detail:

Để tìm và sửa class của thẻ trong ReactJS bằng JavaScript, bạn có thể sử dụng các phương thức của DOM và thư viện React.

Trước tiên, hãy lấy thẻ div bằng cách sử dụng phương thức querySelector và sau đó sử dụng phương thức classList để thay đổi class.

Dưới đây là ví dụ code để thực hiện việc này:

jsx
// Lấy thẻ div const divElement = document.querySelector('.react-scroll-to-bottom--css'); // Kiểm tra nếu thẻ div được tìm thấy if (divElement) { // Thay đổi class từ 'overflow-auto' sang 'overflow-hidden' divElement.classList.remove('overflow-auto'); divElement.classList.add('overflow-hidden'); }

Tuy nhiên, khi làm việc với React, thay vì thay đổi class trực tiếp thông qua JavaScript, tốt hơn hết là sử dụng cách tiếp cận React để quản lý trạng thái và thay đổi class dựa trên trạng thái đó. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều này trong React:

jsx
import React, { useState } from 'react'; const ExampleComponent = () => { const [isOverflowHidden, setIsOverflowHidden] = useState(false); const toggleOverflow = () => { setIsOverflowHidden(!isOverflowHidden); }; // Sử dụng biến isOverflowHidden để xác định class cần áp dụng const containerClass = `react-scroll-to-bottom--css ${isOverflowHidden ? 'overflow-hidden' : 'overflow-auto'} h-full dark:bg-gray-800`; return ( <div className={containerClass} data-class="react-scroll-to-bottom--css-makhr-79elbk h-full dark:bg-gray-800"> {/* Nội dung component */} <button onClick={toggleOverflow}>Toggle Overflow</button> </div> ); }; export default ExampleComponent;

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng useState hook để quản lý trạng thái isOverflowHidden. Khi nhấn vào nút "Toggle Overflow", trạng thái này được thay đổi, và class được áp dụng lên thẻ div sẽ được cập nhật dựa trên trạng thái đó.

avatar
Vu Chien
Shared 20 prompts
Created 1 year ago

Leave a Comment

Related Tag Prompts

0
0
Financial Independence by 30.
1 year ago 2023-03-12 19:27:25 Manish
0
0
Entrepreneurship Financial Analysis.
1 year ago 2023-03-16 12:22:13 aadish
0
0
Mesa Detecta Teléfono Móvil
1 year ago 2023-03-20 01:04:01 yoo
0
0
Βοήθεια στα ελληνικά
1 year ago 2023-03-23 16:09:45 ΝΤΙΝΑ
0
0
用户请求帮助
1 year ago 2023-03-25 07:38:10 test
0
0
Toner Consumption Dashboard
1 year ago 2023-03-29 21:08:23 mb
0
0
Python Calculator with GUI
1 year ago 2023-03-30 23:27:14 Shrouk Adel
0
0
Ceiling location: on.
1 year ago 2023-04-07 01:51:05 Bang
0
0
Laptop Business Plan Uganda
1 year ago 2023-04-19 10:51:29 crispyflow
0
0
ayzal
1 year ago 2023-04-24 15:05:14 athar
0
0
Designing with natural elements.
1 year ago 2023-04-25 00:42:50 鼻子
0
0
魚不能開車
1 year ago 2023-04-28 06:56:06 123
0
0
User Request Summary
1 year ago 2023-04-28 08:21:03 sdfsdf
0
0
Magic Conch: One Word
1 year ago 2023-04-28 13:43:19 aaaai
0
0
Append Table Data in HTML.
1 year ago 2023-04-30 04:36:11 dfdf
0
0
Questions for Genealogy
1 year ago 2023-05-08 23:52:01 Arthur Sissman
0
0
Syntax Check: Failed
1 year ago 2023-06-08 07:51:54 [email protected]
0
0
Tìm ký tự "[" và "]"
1 year ago 2023-06-08 07:55:33 [email protected]
0
0
Tìm ký tự "[" và "]" 1
1 year ago 2023-06-08 07:55:55 [email protected]
0
0
0
0
0
0
New chat dsfsdf
1 year ago 2023-06-09 02:53:08 [email protected]
0
0
New chatbbb
1 year ago 2023-06-09 02:53:41 [email protected]
0
0
qqq
1 year ago 2023-06-09 03:39:07 [email protected]
0
0
Lấy Thẻ SVG
1 year ago 2023-06-16 02:38:00 [email protected]
0
0
CSS Slide-in Effect
1 year ago 2023-06-16 03:44:40 [email protected]
0
0
Bắt sự kiện onscroll DOM.
1 year ago 2023-06-20 08:38:40 rom mu
0
0
Change Class to overflow-hidden123
1 year ago 2023-06-23 09:43:01 Vu Chien123
0
0
Lỗi "onscroll" trong DOM.123123
1 year ago 2023-06-23 09:48:14 Vu Chien
0
0
Capacitor vs Cordova: Differences
9 months ago 2023-08-29 11:56:36 fsdf