Prompt Title: Compare List and Array p2

Created 5 months ago
Votes 0
Views 68 times
0

Prompt Detail:

Dưới đây là một số cú pháp khác nhau giữa "List" và "Array" trong Python:

 1. Khai báo và khởi tạo:

  • List:
   python
   my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
  • Array:
   python
   import array my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4, 5])
 2. Truy cập phần tử:

  • List:
   python
   my_list = [1, 2, 3, 4, 5] print(my_list[0]) # Truy cập phần tử đầu tiên
  • Array:
   python
   import array my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4, 5]) print(my_array[0]) # Truy cập phần tử đầu tiên
 3. Thay đổi giá trị phần tử:

  • List:
   python
   my_list = [1, 2, 3, 4, 5] my_list[0] = 10 # Thay đổi giá trị phần tử đầu tiên
  • Array:
   python
   import array my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4, 5]) my_array[0] = 10 # Thay đổi giá trị phần tử đầu tiên
 4. Độ dài của cấu trúc dữ liệu:

  • List:
   python
   my_list = [1, 2, 3, 4, 5] length = len(my_list) # Độ dài của list
  • Array:
   python
   import array my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4, 5]) length = len(my_array) # Độ dài của array
 5. Thêm phần tử mới:

  • List:
   python
   my_list = [1, 2, 3, 4, 5] my_list.append(6) # Thêm phần tử mới vào cuối list
  • Array:
   python
   import array my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4, 5]) my_array.append(6) # Thêm phần tử mới vào cuối array

Lưu ý rằng các cú pháp và phương thức có thể khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu cụ thể mà bạn đang sử dụng. Những ví dụ trên chỉ mang tính chất minh họa cho Python và cấu trúc dữ liệu List và Array trong Python.

avatar
Tus
Shared 2 prompts
Created 5 months ago

Leave a Comment

Related Tag Prompts

271
0
Python Pro
10 months ago 2023-01-19 05:16:28 AIPRM
0
0
MySQL Database Creation.
8 months ago 2023-03-08 12:23:48 Pub
0
0
0
0
Cool stuff
8 months ago 2023-03-08 15:49:26 Sivayogeith
0
0
Bajar version de python
8 months ago 2023-03-09 10:48:33 Juanma
0
0
Frappe
8 months ago 2023-03-11 01:40:59 KuuKuu
0
0
"playlist creator for python'"
8 months ago 2023-03-11 15:01:28 2Val
0
0
python remote control server
8 months ago 2023-03-11 23:05:25 V0rt
0
0
output
8 months ago 2023-03-14 07:09:17 yuvaraj
0
0
s-parameter processing in python
8 months ago 2023-03-14 14:46:13 jhdo
0
0
Python Landsat data handling.
8 months ago 2023-03-15 13:10:40 nathan
0
0
Python para Ciencia Datos
8 months ago 2023-03-16 08:24:10 pedro
0
0
Following Rotated Logfiles.
8 months ago 2023-03-17 09:05:24 hamid
0
0
Modelo de Negócio.
8 months ago 2023-03-18 01:35:57 reiu
0
0
Django API for Todo
8 months ago 2023-03-18 17:45:33 AbdAlmjed
0
0
python爬虫
8 months ago 2023-03-21 00:23:14 DDL
0
0
Improvment_product_generator
8 months ago 2023-03-21 10:01:17 Matěj Konečný