Prompt Title: This in odoo

Created 1 year ago
Votes 0
Views 219 times
IT
0

Prompt Detail:

Trong JavaScript, từ khóa "this" được sử dụng để tham chiếu đến đối tượng hiện tại, tức là đối tượng mà phương thức hoặc hàm đang được thực thi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá trị của "this" có thể thay đổi trong quá trình thực thi của chương trình, đặc biệt là khi nó được sử dụng bên trong một hàm hoặc phương thức lồng nhau.

Trong các tình huống như vậy, nếu bạn muốn lưu trữ giá trị của "this" để sử dụng sau đó, bạn có thể sử dụng biến "self" để tham chiếu đến "this". Biến "self" được gán giá trị của "this" vào ban đầu và giữ nguyên giá trị này trong phạm vi của hàm hoặc phương thức. Như vậy, khi "this" thay đổi giá trị trong quá trình thực thi, "self" vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu của "this".

Ví dụ:

javascript
var obj = { name: "John", sayName: function() { console.log(this.name); // giá trị ban đầu của "this" var self = this; setTimeout(function() { console.log(self.name); // giá trị của "this" đã thay đổi, nhưng "self" giữ nguyên giá trị ban đầu của "this" }, 1000); } }; obj.sayName(); // kết quả: "John" và "John"

Trong ví dụ trên, khi hàm "setTimeout" được gọi, giá trị của "this" đã thay đổi sang đối tượng "Window" của trình du

avatar
nqvinh
Shared 1 prompt
Created 1 year ago

Leave a Comment

Related Tag Prompts

72
0
JavaScript Jedi
1 year ago 2023-02-14 06:35:19 AIPRM
0
0
Learning Programming Basics.
1 year ago 2023-03-08 15:06:52 pawan
0
0
first class function
1 year ago 2023-03-08 16:15:57 Dilshod
0
0
props drilling
1 year ago 2023-03-09 03:28:27 anik
0
0
react query
1 year ago 2023-03-09 10:07:32 rakib
0
0
Java GUI quadratic solver
1 year ago 2023-03-10 18:43:18 Xa3ap
0
0
0
0
Javascript to-do list app
1 year ago 2023-03-13 03:18:54 Simon
0
0
javascript滑块
1 year ago 2023-03-21 08:41:21 QingTool
0
0
GatsbyJS Image Swap.
1 year ago 2023-03-30 12:59:59 Ilyas Gosling
0
0
Google Sheets SMS Script
1 year ago 2023-04-03 16:53:35 ben
0
0
webview print problem
1 year ago 2023-04-10 09:28:07 aa
0
0
对象转换的优化
1 year ago 2023-04-18 02:11:47 k
0
0
Описание Node.js
1 year ago 2023-04-19 10:06:01 John Doe